Imagen2

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Usted está aquí:Inicio>Circulares

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por Orde do 29 de abril de 2022 regula a participación no fondo solidario de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 202/2023 (DOG de 18 de maio de 2022) (Código de procedemento ED330B)

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:

Para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria, e en 1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Secundaria Obrigatoria.

A asignación de libros de texto do fondo realizarase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO:

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte para o alumnado matriculado en 1º e 2º de Ed. Primaria:

 1. Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €
 2. Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 € : 140 €

Para o alumnado matriculado en EE a contía das axudas será de 275 €.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado o alumnado matriculado en Ed. Primaria e en Ed. Secundaria Obrigatoria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

O alumnado de Educación Especial será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

A renda per cápita familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda no exercicio fiscal 2020, sumaranse os recadros 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro); cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

 1. Os pais non separados legalmente nin divorciados.
 2. Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados
 3. Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 4. Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.
 5. Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.
 6. A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Non terá a consideración de membro computable a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2020.

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

As persoas beneficiaria de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán, entre outras, as seguintes obrigas:

 1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2020/21 (Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE sempre que os libros ou o material non se poidan reutilizar).
 2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2020/2021 e devolvelos ao rematar este no mes de xuño.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Poderán presentar solicitudes (PERSOA SOLICITANTE) os pais, nais , titores ou representantes legais do alumnado.
 • A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno aínda que estean no mesmo centro.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexo I e II) dispoñibles na apliación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Para a presentación electrónica de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365.

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes.

 • O formulario de solicitude tamén estará dispoñible no centro educativo.
 • A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

DOCUMENTACIÓN

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a)Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar) (TODOS)

b)Copia do Libro de Familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.

No caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial ou convenio regulador

Excepcionalmente poderán acreditar o número de membros utilizando algún dos seguintes medios:

 1. Certificado ou volante de convivencia
 2. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

c)Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia

PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES

O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022.

O mércores 25 de maio os alumnos/as de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos) realizarán unha saída á granxa escola “El Kiriko”.

A hora prevista de chegada é ás 17:00 h. Rogamos puntualidade tanto na entrada como na recollida.

Deberán levar gorra, crema solar (xa posta de casa) e calzado cómodo e pechado (tenis ou zapatos). Non teñen que levar o chándal e a camiseta do centro, e non é preciso que leven mochila. Toda a roupa debe levar o nome do neno/a.

O vindeiro venres 20 de maio, dentro do horario lectivo, o alumnado de 6º de Ed. Primaria acudirá á Iª Xuntanza Literaria do Porriño no Parque Alba de Torneiros.

Neste encontro ao aire libre, no que colabora o Concello de Porriño, participarán nenos e nenas dos centros educativos da nosa contorna cos que compartiremos un rato de lectura e lecer.

No taboleiro de anuncios do colexio está publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido para o curso 2022-2023

O vindeiro venres 13 de maio os alumnos/as de 5º EP realizarán unha exhibición pola mañá, na praza do Concello de Porriño, de todo o aprendido nos obradoiros de Ecopercusión que se impartiron no centro.

Esta actividade se realiza coa colaboración do Concello de Porriño

O vindeiro xoves 12 de maio os alumnos/as de 1º e 2º Ed. Primaria participarán no obradoiro “O xogo da miñoca”, impartido polo SCG (Servizo de Concellos Galegos) e coa colaboración do Concello de Porriño.

Esta actividade forma parte do proxecto de compostaxe que se desenvolve no centro este curso escolar

No taboleiro de anuncios do colexio está publicada a listaxe  provisional de alumnado admitido e non admitido para o curso 2022-2023.

O vindeiro venres 22 de abril os alumnos/as de 6º EP participarán nun obradoiro titulado “Inventando un mundo sen desigualdades”. A través dunha metodoloxía moi activa (crearán unha maqueta tanxible), traballarán a loita contra os estereotipos marcados para homes e mulleres.

Esta actividade está financiada polo Concello de Porriño e cumpre coas medidas de prevención e protección incluídas no Protocolo Educativo Covid-19.

O vindeiro xoves 21 de abril os alumnos/as de 5º EP participarán nun obradoiro sobre “Micromachismos”. A partir dunha pequena función teatral faremos unha reflexión sobre como recoñecer e, sobre todo, como reverter estes micromachismos dende a idade e a capacidade do alumnado participante.

Esta actividade está financiada polo Concello de Porriño e cumpre coas medidas de prevención e protección incluídas no Protocolo Educativo Covid-19.

O vindeiro xoves 21 de abril os alumnos/as de 4º EP participarán nun obradoiro titulado “Ti es moito máis que esa foto”. Falaremos da exitosa red Tik Tok e o por qué da normalización da hipersexualización infantil no mundo online.

Esta actividade está financiada polo Concello de Porriño e cumpre coas medidas de prevención e protección incluídas no Protocolo Educativo Covid-19

Página 1 de 18