Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Contido Xeral

Contido Xeral (81)

Pola presente queremos lembrarlles que o vindeiro xoves 31 de outubro é o Día do Ensino e ten a consideración de non lectivo, polo que non haberá clase.

O alumnado de 4º ESO, co gallo da celebración de Samaín, realizou un escalofriante Túnel do terror.

Todos os alumnos/as que o desexen poderán visitalo o mércores 30 de outubro, en quendas, a partir das 12:00 horas.

O vindeiro luns 28 de outubro os alumnos/as de 3º EP a 6º EP realizarán un obradoiro de calacús. Cada curso será organizado polo seu titor/a en grupos, e cada grupo deberá traer: calacú e culler, así como materiais para a súa decoración.

Aqueles alumnos/as que o desexen poderán traer unha camiseta vella, para evitar manchar a roupa.

O Concello recollerá as cabazas elaboradas polos alumnos/as o mércores ás 11:00 h para expoñelas nas rúas da vila das 18:00h ás 00:00h. A partir desta hora os/as nenos/nenas, pais/nais, que así o desexen poderían pasar a recuperar as súas cabazas.

  

O luns 7 de outubro os alumnos/as de 3º e 4º de ESO realizarán unha visita guiada ao parque eólico experimental Sotavento na provincia de Lugo.

O horario de saída é ás 8:15 e o de chegada é ás 18:30 h. Rogamos puntualidade tanto na entrada como na recollida.

Cada alumno terá que levar a merenda de media mañá e a súa propia comida e bebida.

O custe desta actividade ascende a 2,00 € que serán entregados ao titor/a como último día o venres 4 de outubro, xunto coa autorización.

 

 

Pola presente informámoslles que o vindeiro martes 1 de outubro, en horario de mañá, os/as alumnos/as de 6º de Ed. Primaria acudirán a una xornada de igualdade nos laboratorios do Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo (CINBIO).

Esta saída ten como finalidade a transmisión de valores igualitarios entre o alumnado, ademais de fomentar a normalización e visualización do papel da muller na ciencia.

Os obxectivos da xornada son o acercamento da ciencia @s nen@s da contorna do CINBIO e a transmisión de valores igualitarios entre o alumnado a través de diferentes talleres nos que poderán descubrir como funciona unha vacina, como sintetizar nanopartículas e a súa aplicación no mundo cotiá, como traballar con microscosopios, etc.

Non é preciso levar merenda xa que nos será ofrecida unha charla sobre nutrición que estará acompañada pola elaboración dun almorzo saudable.

Deberán vir vestidos coa camiseta e o chándal do colexio.

Este ano celebramos a I Semana da Ciencia no Colexio Santo Tomás.

Pretendemos que os nosos alumnos/as teñan unha visión da Ciencia máis cercana, lúdica e participativa.

Realizaranse diferentes talleres e actividades nos que participarán todos os cursos do cole.

Ademais contaremos coa participación de José Benito Vázquez Dorrío, profesor de Física na Escola de minas da Universidade de Vigo e gañador do 1º Premio do certame Ciencia en acción 2018, que realizará un taller de Física “divertida” cos alumnos/as de 3º e 4º ESO.

Pola presente informámolos que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por Orde do 3 de maio de 2019 regula a participación no fondo solidario de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/2020 (DOG de 20 de maio de 2019) (Códido de procedemento ED330B)

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:

Para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria, e en 1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Secundaria Obrigatoria.

A asignación de libros de texto do fondo realizarase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO:

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte para o alumnado matriculado en 1º e 2º de Ed. Primaria:

 1. Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €

 2. Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 € : 90 €

  Para o alumnado matriculado en EE a contía das axudas será de 250 €.

  AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:

  A contía da axuda para adquirir material escolar destinado o alumnado matriculado en Ed. Primaria e en Ed. Secundaria Obrigatoria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € será de 50 €.

  O alumnado de Educación Especial será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

  RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

  A renda per cápita familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2017 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

  A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda no exercicio fiscal 2017, sumaranse os recadros 415 (base impoñible xeral) e 435 (base impoñible do aforro); cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

  Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

 1. Os pais non separados legalmente nin divorciados.

 2. Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados

 3. Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 4. Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

 5. Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

 6. A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

  Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

  Non terá a consideración de membro computable a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

  En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2017.

  OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

  As persoas beneficiaria de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán, entre outras, as seguintes obrigas:

 1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2018/19 (Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE)

 2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2019/2020 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • Poderán presentar solicitudes os pais, nais , titores ou representantes legais do alumnado.

 • A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2019/20, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso.

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na apliación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes.

  Este formulario (Anexo I) tamén estará dispoñible no portal educativo, enderezo http:www.edu.xunta.gal ou nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

 • A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

  DOCUMENTACIÓN

  As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 1. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)

 2. Copia do Libro de Familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algúns dos seguintes medios:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador

  • Certificado ou volante de convivencia

  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 3. Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia

  PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES

  O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019.

Recomendamos que sexan entregadas á maior brevidade para a súa revisión.

Estimadas familias:

Pola presente comunicámoslles que coma todos os anos realizaremos unha saída lúdico-didáctica durante todo o día.

Este ano, o luns 27 de maio a saída para os alumnos/as de 4º e 5º de Educación Infantil (3 e 4 anos) e 1º de Primaria realizarase a granxa escola musical “Corazón de Carballo”.

A visita inclúe un xogo dinámico e didáctico que percorre todas as áreas da granxa. Todos/as participarán durante o recorrido en pequenas labores e actividades propias da granxa e realizarán o taller de “MusicArte”, co que emprenderán unha viaxe polo mundo coñecendo diferentes músicas e expresións artísticas de cada lugar e experimentarán con diversos instrumentos, sons, ritmos, bailes, cantos, técnicas artísticas e un montón de cousas máis!

O horario de chegada é ás 17:30 h. Rogamos puntualidade tanto na entrada como na recollida.

O coste destas actividades así coma o xantar e a merenda de mañá ascende a 22,00 € por neno/a.

Se vostedes desexan que o seu fillo ou filla participe en dita actividade pregámoslles envíen cumprimentado o impreso adxunto confirmando a súa asistencia, sendo o último día para entregalo o mércores 22 de maio así coma o importe en efectivo (22,00 €) e como calquera detalle que vostedes consideran de interese (alerxias, medicación, etc.) e que debamos coñecer.

Deberán levar calzado cerrado (tenis ou zapatos). Non teñen que levar o chándal e a camiseta do centro, e non é preciso que leven mochila.

Os alumnos e alumnas de 6º de Educación Infantil (5 anos), 2º e 4º de Primaria terán a saída á Granxa Escola O Kiriko o vindeiro luns 6 de maio.

Nesta saída realizaranse distintos talleres e actividades que buscan ser motivadoras para os alumnos e proporcionarlles ademais toda unha serie de contidos relacionados co rural, o medio natural e coa adquisición de valores implicados na convivencia, no traballo en equipo, na colaboración e no respecto. Ofrécelles a posibilidade de desfrutar dunha estancia diferente fora de casa, de convivir e de entrar en contacto directo cos animais da granxa, de coñecer as plantas e desfrutar de estar en contacto pleno coa natureza e de desenrolar habilidades tanto sociais como individuais.

Os alumnos e alumnas de 6º de Educación Infantil (5 anos) e 2º de Primaria regresarán o martes 7 de maio ás 17:30 e os de 4º de Primaria o farán o mércores 8 de maio tamén ás 17:30

O vindeiro venres, 12 de abril, levaremos a cabo no noso centro as “XVI Xornadas Deportivas María Ferreira, Día da Saúde”, coa celebración de actividades lúdico-deportivas, así como dunha MERENDA SAUDABLE na hora do recreo. Estas serán proporcionadas polo centro e sufragados os gastos pola ANPA. Neste día o alumnado non debe traer merenda da casa e ademais suspéndese o servizo de merendas dos alumnos/as do centro.

Como sabedes é unha xornada de Portas Abertas para as/os nais/pais que contará coas seguintes actividades:

Este ano , como novidade, os nenos/as levarán os dorsais para casa o xoves 11 de abril. Os pais/nais que participedes nas actividades lúdico-deportivas deberedes traer os dorsais colocados dende casa.

9:10 – 9:25 Os/as pais/nais que asistan ás xornadas deberán seguir as instrucións dos profesores encargados do aparcadoiro e deixar os coches debidamente estacionados, evitando atascos innecesarios. Deixaremos libre un carril de circulación para os servizos de comedor e mensaxería.

Todos os pais/nais que cheguen fóra deste horario poderán acceder ao centro, deixando o coche fóra do recinto escolar.

9:30    Os pais/nais poderán ver unha exposición de traballos de Educación Física, así como as fotos de recordo das anteriores edicións destas xornadas.

9:55    Actividades deportivas dos nenos de Educación Infantil e Educación Primaria, e os seus pais/nais, titores/as.

            Os/as alumnos/as de Educación Infantil, e 1º e 2º de Ed. Primaria, despois dos xogos cos seus pais/nais, baixarán ao patio co seu mestre, onde seguirán realizando actividades deportivas e xogos tradicionais para eles.

Os/as alumnos/as de 1º e 2º de ESO recibirán unha charla co adestrador da selección española de Ximnasia Acrobática, Jorge Méndez.

11:15 – 12:00 Merenda saudable e sesión de zumba para todos no patio.

12:00 No Pavillón, charla – coloquio, para pais e alumnos, de Javier Luque, policía local e fundador de “Discamino”

13:30 Realizaremos unha diver-carrera arredor do colexio.

Durante estas xornadas non estará permitido o uso do teléfono móbil nin cámaras, xa que é unha norma do centro, e sería un mal exemplo para o alumnado. Na páxina web do centro estarán as fotos realizadas durante toda esta xornada.

Este día é imprescindible que todos os alumnos/as traian o chándal e a camiseta do colexio e os pais que participan nos xogos ou na diver-carrera, roupa deportiva e cómoda para facer exercicio.

Lembrade que son xornadas deportivas, pero non COMPETITIVAS, pensadas para desfrutar xuntos, e transmitirlles aos rapaces valores como a cooperación, esforzo e tolerancia.