Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Contido Xeral

Contido Xeral (81)

O vindeiro venres día 10 (sempre que o tempo o permita), celebraremos o Magosto. Os nenos/nenas deberán traer un puñado de castañas picadas, para evitar que estoupen, e algo de leña.

Os pais/nais poderán participar mandándolles ós seus fillos/as algún postre feito con castañas para facer unha degustación.

Este mesmo día celebraremos xogos cooperativos para todos/as e por iso deberán traer o chándal do colexio

Agradecémoslles a súa participación

 

Pola presente, comunicámoslles que o día 11 de setembro é a data de inicio de curso para Ed. Infantil e Primaria. Para a ESO será o día 15 de setembro.

Por outro lado, lembrámoslles que o prazo para presentar a solicitude de participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado de educación primaria e educación secundaria remata mañá, 23 de xuño.

Todo o alumnado de Educación Secundaria deberá formalizar a matrícula ata o 10 de xullo, e os que teñan materias pendentes para setembro ata o 10 de setembro.

Un saúdo e felices vacacións.

Pola presente informámoslles das actividades que terán lugar nos vindeiros días e que irán destinados aos alumnos/as do centro:

 • 5-6-7 xuño: Saída ao Camping Playa Paisaxe II de 4º e 6º de Educación Primaria

 • 8 de xuño: Saída ao Camping Playa Paisaxe II de 4ºEI (3 anos), 5ºEI (4 anos), 1º e 3º de Educación Primaria

 • 8-9 xuño: Saída ao Camping Playa Paisaxe II de 6ºEI (5 anos) e 2º de Educación Primaria

 • 12-16 de xuño: Nos recreos os alumnos/as de 2ºESO terán o seu “MERCADILLO SOLIDARIO”

 • 16 de xuño: ACTO DE CLAUSURA 4º ESO:para pais e alumnos da promoción de 4º ESO ás 20:00 h.

 • 19 de xuño: Saída escolar a Covelo para os alumnos/as 5º de Ed. Primaria

 • 19-20-21 de xuño: Exames de recuperación de ESO

 • 20 de xuño: O alumnado de 1º e 2º de ESO participará dun obradoiro de cestaría con médula impartido por Faia Educación Ambiental, e o alumnado de 3º e 4º de ESO dun obradoiro de encadernación.

 • 21 de xuño:

  • MERENDOLA: Celebraremos a tradicional merendola para os alumnos/as de Ed Infantil, 1º e 2º EP.. Para iso precisamos que os nenos traian bebida (zumes, refrescos,…) e algo para compartir (froitos secos, galletas, etc …).

 • 22 de xuño:

  • Saída ás ILLAS CÍES do alumnado de ESO.

  • Os alumnos/as de EI e EP farán XOGOS COOPERATIVOS organizados polos seus profesores/as.

  • Os cursos de 3º a 6º EP, terán a tradicional MERENDOLA. Para iso precisamos que os nenos traian bebida (zumes, refrescos,…) e algo para compartir (froitos secos, galletas, …)

Aconsellamos que os nenos de 1º a 6º EP traian roupa para cambiarse (roupa, calzado, toalla...)

 • 23 de xuño:

  • ENTREGA DE NOTAS de Educación Infantil e Primaria de 9:00 a 10:30 h. Os alumnos/as deberán vir acompañados dos seus pai/nai/titor/a para recoller os boletíns de notas.

  • Os alumnos da ESO celebrarán a súa FESTA DE FIN DE CURSO, con diversos XOGOS COOPERATIVOS, organizados polos seus profesores e despois rematarán a xornada coa tradicional MERENDOLA.

Aconsellamos que traian roupa para cambiarse (roupa, calzado, toalla...)

 • 26 de xuño: Comezo do CAMPAMENTO DE VERÁN “O Tomasiño”, en horario de 8:30 a 14:30 ou de 9:00 á 14:00 para todos os alumnos/as que solicitaron este servizo. Rematando o 31 de xullo.

 • 28 de xuño: ENTREGA DE NOTAS para os alumnos da ESO de 9:00 a 10:30 h. Deberán vir acompañados polo pai/nai/titor/a para recoller os boletíns de notas.

Por outra banda, aproveitamos para informarlles que o día 23 de xuño non haberá servizo de comedor.

Asimesmo informámoslles que as datas de realización dos exames extraordinarios de setembro serán o 1, 4 e 5 de setembro. Poderán consultar o calendario na páxina web do colexio.

A data de inicio do curso 2017/2018 está pendente da publicación do calendario escolar no DOG.

Queremos agradecer a continúa colaboración na recollida de tapóns de plástico, que está a levar a cabo a FUNDACIÓN SEUR, a que grazas a colaboración das familias e a ilusión dos nenos por colaborar, continuamos xuntando tapóns solidarios.

Lembrámoslles tamén que o centro conta con recipientes para a recollida de pilas usadas da FUNDACIÓN ECOPILAS para a Xestión Medioambiental de Pilas

Feliz verán.

Pola presente informámolos que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por Orde do 16 de maio de 2017 regula a participación no fondo solidario de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/2018 (DOG de 22 de maio de 2017)

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:

Para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria, e en 1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Secundaria Obrigatoria.

A asignación de libros de texto do fondo realizarase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO:

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte para o alumnado matriculado en 1º e 2º de Ed. Primaria:

  1. Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 170 €
 1. Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 € : 90 €

Para o alumnado matriculado en EE a contía das axudas será de 250 €.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado o alumnado matriculado en Ed. Primaria e en Ed. Secundaria Obrigatoria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € será de 50 €.

O alumnado que de Educación Especial será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

A renda per cápita familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2015 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda no exercicio fiscal 2015, sumaranse os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro); cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

 1. Os pais non separados legalmente nin divorciados.

 2. Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados

 3. Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

 4. Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

 5. Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

 6. A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a.

  OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

  As persoas beneficiaria de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán, entre outras, as seguintes obrigas:

  1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17 (Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE)
 1. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2017/2018 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  • Poderán presentar solicitudes os pais, nais , titores ou representantes legais do alumnado.
  • A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017/18, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso.
 • As solicitudes deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

Este formulario (Anexo I) tamén estará dispoñible no portal educativo, enderezo http:www.edu.xunta.es ou nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

 • A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

DOCUMENTACIÓN

As solicitudes do alumnado irán acompañadas da documentación acreditativa das circunstancias alegadas, concretamente:

 1. Identidade. Achegará copia do DNI/NIE sos membros computables da unidade familiar cando non autoricen a súa consulta telemática.

 2. Membros computables da unidade familiar. Achegará copia do Libro de Familia onde figuren todos os membros computables.

  No caso de separación ou divorcio: sentenza xudicial ou convenio regulador

 3. Grado de discapacidade. Achegará o certificado acreditativo do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.

 4. Renda familiar. Achegará copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao exercicio 2015, cando non autorice a consulta telemática.

  PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES

  O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2017.

Co gallo da celebración da Semana das Letras Galegas celebraremos no centro as seguintes actividades:

O 16 de maio estará connosco a autora galega Ledicia Costas para falar cos/as alumnos/as de 5ºEP e ESO, asinarlles as súas obras, e intercambiar impresións sobre os seus libros e carreira literaria.

Ademais contaremos cunha demostración dun grupo de mulleres palilleiras que nos amosarán a súa habilidade facendo encaixe de bolillos.

Durante toda a semana, gustaríanos confeccionar varios “Maios”, para o que precisamos da vosa colaboración. Necesitamos que os/as nenos/as traian fiúncho, pampullos (margaritas silvestres), laranxas, limóns, calas .... para poder adornar a estrutura do Maio entre todos. O luns 15 de maio poderán traelo e así comezar a confeccionalos.

Por causa alleas á nosa vontade vémonos na obriga de modificar as datas da saída de fin de curso ao Camping Playa Paisaxe II no Grove dos alumnos/as de 6º EI (5 anos) e 2º de Ed. Primaria para os días: 8 e 9 de xuño.

Nos vindeiros días recibirán máis información referente a esta saída.

Desculpade as molestias.

Informámoslles que o noso centro NON foi seleccionado para realizar as probas da reválida de 6º EP e 4º ESO.

Por outro lado, as probas de avaliación diagnóstica para os alumnos de 3º EP serán os días 30 e 31 de maio.

Pola presente queremos lembrarlles de que o día 2 de maio de 2017 foi declarado non lectivo para este centro , polo que non haberá clase.

Pola presente informámosvos que o vindeiro venres,7 de abril, levaremos a cabo no noso centro as XIV Xornadas “Día da Saúde”, coa celebración de actividades lúdico-deportivas, así como dunha MERENDA SAUDABLE na hora do recreo. Estas serán proporcionadas polo centro e sufragados os gastos pola ANPA. Neste día o alumnado non debe traer merenda da casa e ademais suspéndese o servizo de merendas dos alumnos/as do centro.

Como sabedes é unha xornada de Portas Abertas para as/os nais/pais que contará coas seguintes actividades:

9:10 – 9:25   Os/as pais/nais que asistan ás xornadas deberán seguir as instrucións dos profesores encargados do aparcadoiro e deixar os coches debidamente estacionados, evitando atascos innecesarios. Deixaremos libre un carril de circulación para os servizos de comedor e mensaxería.

Todos os pais/nais que cheguen fóra deste horario poderán acceder ao centro, deixando o coche fóra do recinto escolar.

9:30    Os pais/nais poderán ver unha exposición de récords históricos do alumnado do colexio, dende o 2002 ata 2017, ademais duns traballos de Educación Física.

9:55    Actividades deportivas dos nenos de Educación Infantil e Educación Primaria, e os seus pais/nais, titores/as.

Os/as alumnos/as de Educación Infantil, despois dos xogos cos seus pais/nais, baixarán ao patio onde seguirán realizando actividades deportivas e xogos tradicionais para eles.

            11:15 – 12:00           Merenda saudable para todos no patio.

12:00 – 12:15           Exhibición do Clube de Esgrima de Vigo, no pavillón.

12:15 – 12:45           Charla – coloquio das deportistas que integran o equipo Godoy Maceira do Club Balonmán Porriño, equipo que participa na División de Honra “Liga loterías”, máxima categoría do balonmán feminino a nivel nacional.

            12:45 – 13:00           Xogos entre pais e xogos de profes / alumnos

            13:00 – 13:30           Partido de baloncesto profes e alumnos, e fin da Xornada.

Durante estas xornadas non estará permitido o uso do teléfono móbil nin cámaras, xa que é unha norma do centro, e sería un mal exemplo para o alumnado. Na páxina web do centro estarán as fotos realizadas durante toda esta xornada.

Este día é imprescindible que todos os alumnos/as traian o chándal e a camiseta do colexio e os pais que participan nos xogos roupa deportiva e cómoda para facer exercicio.

Lembrade que son xornadas deportivas, pero non COMPETITIVAS, pensadas para desfrutar xuntos, e transmitirlles aos rapaces valores como a cooperación, esforzo e tolerancia.

Grazas a todos por participar.

Pola presente informámosvos que o vindeiro venres,7 de abril, levaremos a cabo no noso centro as XIV Xornadas “Día da Saúde”, coa celebración de actividades lúdico-deportivas, así como dunha MERENDA SAUDABLE na hora do recreo. Estas serán proporcionadas polo centro e sufragados os gastos pola ANPA. Neste día o alumnado non debe traer merenda da casa e ademais suspéndese o servizo de merendas dos alumnos/as do centro.

Como sabedes é unha xornada de Portas Abertas para as/os nais/pais que contará coas seguintes actividades:

9:10 – 9:25   Os/as pais/nais que asistan ás xornadas deberán seguir as instrucións dos profesores encargados do aparcadoiro e deixar os coches debidamente estacionados, evitando atascos innecesarios. Deixaremos libre un carril de circulación para os servizos de comedor e mensaxería.

Todos os pais/nais que cheguen fóra deste horario poderán acceder ao centro, deixando o coche fóra do recinto escolar.

9:30    Os pais/nais poderán ver unha exposición de récords históricos do alumnado do colexio, dende o 2002 ata 2017, ademais duns traballos de Educación Física.

9:55    Actividades deportivas dos nenos de Educación Infantil e Educación Primaria, e os seus pais/nais, titores/as.

Os/as alumnos/as de Educación Infantil, despois dos xogos cos seus pais/nais, baixarán ao patio onde seguirán realizando actividades deportivas e xogos tradicionais para eles.

            11:15 – 12:00           Merenda saudable para todos no patio.

12:00 – 12:15           Exhibición do Clube de Esgrima de Vigo, no pavillón.

12:15 – 12:45           Charla – coloquio das deportistas que integran o equipo Godoy Maceira do Club Balonmán Porriño, equipo que participa na División de Honra “Liga loterías”, máxima categoría do balonmán feminino a nivel nacional.

            12:45 – 13:00           Xogos entre pais e xogos de profes / alumnos

            13:00 – 13:30           Partido de baloncesto profes e alumnos, e fin da Xornada.

Durante estas xornadas non estará permitido o uso do teléfono móbil nin cámaras, xa que é unha norma do centro, e sería un mal exemplo para o alumnado. Na páxina web do centro estarán as fotos realizadas durante toda esta xornada.

Este día é imprescindible que todos os alumnos/as traian o chándal e a camiseta do colexio e os pais que participan nos xogos roupa deportiva e cómoda para facer exercicio.

Lembrade que son xornadas deportivas, pero non COMPETITIVAS, pensadas para desfrutar xuntos, e transmitirlles aos rapaces valores como a cooperación, esforzo e tolerancia.

Grazas a todos por participar.