Instalacións

Imagen11

Imagen2

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Reserva e Matrícula

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN:

 

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG Núm. 53, venres, 15 de marzo de 2013)

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG Núm. 22, mércores, 1 de febreiro de 2017)

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG Núm. 256, martes, 22 de decembro 2020)

 

 

Para visualizar pinchar aquí.

 

 

VACANTES CURSO 2022/2023  
       
CURSO NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS NÚMERO PERMANECIAS VACANTES
4ºEI (3 ANOS)  25  0  25
5ºEI (4 ANOS)  25  23
 2
6ºEI (5 ANOS)  25  25  0
1º EP  25  22  3
2º EP  25  25  0
3º EP  25  25  0
4º EP  25  25  0
5º EP  25  25  0
6º EP  25  25  0
1º ESO  30   26  4
2º ESO  30  29  1
3º ESO  30   35  0
4º ESO  30   26
 4

 

 

NOTA INFORMATIVA:

 

 

1. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunícalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

 

RESERVA DE PLAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN:

- 11 de xaneiro ao 8 de febreiro (Anexo I, Orde do 25 de xaneiro de 2017) (código de procedemento ED550A)

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN:

- 1 ao 21 de marzo: (Modelo ED550B-anexo II e anexo II bis) "Lembre que só poderá presentar a solicitude nun único centro"

- Presentación de documentación para aplicación dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión (entre o 24 de marzo e o 6 de abril, ambos incluídos)


- Antes do 25 de abril: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

- Antes do 15 de maio: Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos


FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

- 20 ao 30 xuño: Educación Infantil e Primaria.

- 25 xuño ao 10 xullo: Educación Secundaria Obligatoria.

- 1 ao 10 setembro: Prazo extraordinario para Educación Secundaria Obligatoria.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

 

Para admisión:

- Impreso da solicitude (Modelo ED550B-anexo II e anexo II bis)
- Fotocopia DNI do alumno (no caso de telo) e dos proxenitores, e fotocopia do Libro de Familia

- No caso de separación/divorcio, fotocopia da sentencia que adxudica a tutela

- Certificado de matrícula que poña o nivel estudiado no curso académico 2020/2021.

 

A solicitude de admisión será única e poderá presentarse de forma presencial na secretaría do centro, ou de forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado.


Para posible baremación:

 

Cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta, o centro abrirá un prazo  para presentar, de forma presencial no centro, a documentación xustificativa dos criterios xerais de admisión alegados pola persoa solicitante.

Non obstante, no caso de que a persoa o autorizase expresamente na solicitude, consultarase de forma automática a traves de admisionalumnado e non será necesario acreditar os datos relativos a:

  • * Domicilio fiscal e renda per cápita da unidade familiar
  • * Condición de familia numerosa
  • * Discapacidade do alumnado, proxenitores, titores ou irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia.

- IRMÁNS MATRICULADOS NO CENTRO: Fotocopia completa do Libro de Familia (Páxinas escritas)
- NAI/PAI/TITORA/TITOR QUE TRABALLE NO CENTRO EDUCATIVO: A acreditación deste criterio realizarase polo propio centro, incorporando ao expediente a documentación que proceda

- PROXIMIDADE DO CENTRO AO DOMICILIO FAMILIAR OU LUGAR DE TRABALLO: Certificado Padrón Municipal ou certificado expedido polo titular da empresa xunto cunha copia do contrato de traballo
- RENTA FAMILIAR: Cubrir Anexo II co importe total das casillas base impoñible xeral (435)+ base impoñible de aforro (460) da declaración que corresponda ao exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a solicitude, dividido entre o número de membros da unidade familiar
- FAMILIA NUMEROSA: Fotocopa do Título de Familia Numerosa en vigor

- FAMILIA MONOPARENTAL: Certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas. 

- DISCAPACIDADE: Certificado de minusvalía en vigor do/a alumno/a, irmán/á ou pai/nai/superior ao 33%

- CRITERIO COMPLEMENTARIO APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR (familiares de persoas que forman ou teñan formado parte da comunidade educativa do centro ata cuarto grao): Certificado do centro, titulación académica ou libros de familia segundo sexa necesario en cada caso

Para matrícula:
- Fotocopias DNI pais
- Fotocopia Libro de Familia
- Foto Carnet do alumno/a
- Código conta bancaria
- Certificado escolarización (primaria e secundaria) *

* SI PROCEDE

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

Cando o número de solicitudes de admisión é superior ao número de prazas ofertadas como vacantes polo centro, deberán ser baremadas tendo en conta os seguintes criterios:

 

IRMÁNS NO CENTRO

Un irmán: 8 puntos

Seguintes: 2 puntos cada un, co máximo de catorce puntos

 


 

PROXIMIDADE DOMICILIO FAMILIAR
Área de influencia: 8 puntos
Limítrofes: 4 puntos


PROXIMIDADE LUGAR DE TRABALLO
Área de influencia: 6 puntos
Limítrofes: 3 puntos


RENDA ANUAL
Inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos
Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos
Igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto

Igual ou superior ao IPREM: 0 puntos

 

PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA TRABALLADORA DO CENTRO: 3 puntos

 

FAMILIA NUMEROSA

De categoría especial: 3 puntos

De categoría xeral: 2 puntos

 

IRMÁNS NADOS DUN PARTO MÚLTIPLE: sempre que soliciten o mesmo centro, corresponderalles 8 puntos se son dous e 10 puntos se son máis de dous.

 

FAMILIA MONOPARENTAL: 2 puntos

 

DISCAPACIDADE
Do alumno: 4 puntos
Do pai / nai / titor: 3 puntos
Irmáns: 1 punto cada un

 

VÍTIMA DE VIOLENCIA DE XÉNERO: 2 puntos

 

VÍTIMA DE TERRORISMO: 2 puntos

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO: 1 punto

 

 

ADSCRICIÓN:

 

 

O CPR Santo Tomás é un centro de adscrición ao IES Ribeira do Louro, de acordo coa resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de data 18 de marzo de 2014.

 

 

AREA DE INFLUENCIA E ÁREAS LIMÍTROFES:

 

 

 

A área de influencia de influencia do CPR Santo Tomás abrangue a parroquia de San Salvador de Torneiros ata a vía do tren cara o casco urbano e delimitada pola estrada PO-331 (O Porriño - Gondomar) incluíndo os barrios de A Relva, A Florida, A Mota, O Contrasto e A Abeleira... e delimitada polo ruta de transporte escolar establecida na actualidade.

 

Por outra banda está formada cos límites establecidos polos POLÍGONOS 1, 2 e 5 da parroquia de San Rosendo de Torneiros.

 

Para ver o mapa de influencia pinchar aquí.