Instalacións

Imagen11

Imagen2

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Covid-19

      Covid-19

Funcións do Consello Escolar

O Consello Escolar do Centro é o órgano colexiado do mesmo, a través do cal os elementos da Comunidade Educativa interveñen no control e xestión do Centro no marco do previsto na normativa vixente e de conformidade co establecido no presente Regulamento.

1º O Consello Escolar do Centro está constituido polos seguintes membros:

 • A Directora.
 • Tres representantes designados libremente polo Titular do Centro.
 • Catro representantes do profesorado, elixidos polo Claustro  de Profesores.
 • Catro representantes dos pais/nais do alumnado, elixidos de entre todos/as e por todos/as.
 • Dous representantes do alumnado, a partir de E.S.O.,  elixidos de entre todos/as os alumnos/as do nivel  correspondente.
 • Un representante do persoal da administración e servizos, elixido por dito persoal na reunión convocada ao efecto  pola Directora do Centro.

 

 

2º. A elección dos distintos representantes  efectuarase a través dun procedemento que garanta a publicidade e obxectividade do proceso electoral, así como o carácter persoal, directo, igual e secreto do voto dos membros da Comunidade Escolar.

 

3º.  Ás deliberacións do Consello Escolar poderán asistir, con voz, pero sen voto, e sempre que sexan convocados pola Directora para informar sobre cuestións da súa competencia, os demais órganos unipersoais de goberno do Centro e outras persoas por razóns da súa especialidade.

 

4º Corresponde ao Consello Escolar do Centro:

 • Intervir na designación e cese do/a Director/a, e na selección e despido do profesorado, de acordo co establecido no Regulamento Interior do Centro.
 • Garantir o cumprimento das normas xerais sobre a admisión do alumnado.
 • Resolver os asuntos de carácter grave plantexados no Centro en materia de disciplina de alumnos/as, que sexan sometidos á súa consideración pola Directora.
 • Aprobar, a proposta do Titular, o presuposto do Centro, no que se refire tanto aos fondos procedentes da Administración, como ás cantidades autorizadas, así como á rendición anual das contas.
 • Aprobar e avaliar a Programación Xeral Anual do Centro.
 • Propoñer, no seu caso, á Administración, a través do Titular do Centro, a autorización para establecer percepcións complementarias dos pais/nais do alumnado con fins educativos extraescolares.
 • Participar na aplicación da línea pedagóxica global do Centro e fixar as directrices para as actividades extraescolares.
 • Elaborar as directrices para a programación e desenvolvemento das actividades complementarias, visitas e viaxes, comedores e colonias de verán, a proposta do Equipo Directivo do Centro.
 • Establecer, de acordo coa Directora, os criterios sobre a participación do Centro nas actividades culturais, deportivas e recreativas, así como naquelas accións asistenciais ás que o Centro puidese prestar a súa colaboración.
 • Propoñer o establecemento de relacións de colaboración con outros Centros, con fins culturais e educativos.
 • Aprobar, a proposta do Titular, o Regulamento do Réxime Interior.
 • Supervisar a marcha xeral do Centro nos aspectos administrativo e docente.
 

5º O Consello Escolar atendera na súa actuación, as seguintes normas do procedemento:

 • O/A Director/a convocará e presidirá as súas sesións, concedendo e retirando a palabra, dirixindo os debates e ordenando, no seu caso, as votacións, nas que intervirá con voto de calidade, dirimindo os empates que, eventualmente, pudieran producirse.
 • As convocatorias irán acompañadas da oportuna Orde do día, cuxa elaboración corresponderá ao Director/a. Cando algún membro do Consello desexe incluír algún asunto na Orde do día e porao por escrito en coñecemento do/a Director/a, quen resolverá o que considere máis oportuno, salvo que a petición veña avalada polas sinaturas de, polo menos, un tercio dos membros do Consello, en cuxo caso será necesariamente incluído.
 • O Consello considerarase validamente constituído cando asistan ao mesmo polo menos a metade máis un dos seus membros.
 • Os acordos do Consello serán adoptados por maioría dos membros presentes, salvo nos casos nos que a normativa vixente esixa maioría cualificada.
 • Os representantes do alumnado non intervirán nos casos de designación e cese do/a Directo/a, nin nos despidos do profesorado.
 • O Consello Escolar renovarase cada dous anos, sen perxuízo de que se cubran antes de dito término as vacantes que se produzan.
 

O Consello reunirase con carácter ordinario, ao menos, una vez ao trimestre durante o curso escolar, e con carácter extraordinario sempre que sexa convocado polo seu Presidente ou cando o soliciten, como mínimo, os dous terzos dos seus membros.